• Dereito de información
  De conformidade co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante,LOPD), Inés Trillo, o titular do sitio web herbastendavegana., informa o usuario deste sitio da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado polo titular e baixo a súa responsabilidade

 • Finalidade
  Os datos dos usuarios rexistrados a trav�s dos formularios habilitados para o efecto no sitio web son solicitados polo titular do sitio web coa finalidade de facilitar a prestaci�n dos servizos que o titular do sitio proporciona a trav�s do devandito sitio web, informar acerca do estado dos pedidos e facilitar o env�o das compras realizadas online.

 • Car�cter obrigatorio ou facultativo da informaci�n facilitada polo usuario e veracidade dos datos
  O usuario garante que os datos persoais facilitados ao titular do sitio son veraces e faise responsable de comunicar a este calquera modificaci�n destes.

 • Consentimento do usuario
  O env�o de datos persoais, mediante o uso dos formularios electr�nicos de Vegania.com ou, no seu caso, mensaxes de correo electr�nico, sup�n o consentimento expreso do remitente ao tratamento automatizado dos datos inclu�dos nos medios de comunicaci�n indicados. O acceso e tratamento dos datos solicitados est� enfocado unicamente � xesti�n das vendas, respectando sempre o marco normativo vixente.

 • Dereitos de acceso, rectificaci�n, oposici�n e cancelaci�n dos usuarios.
  O usuario poder� exercer os seus dereitos de acceso, rectificaci�n, oposici�n e cancelaci�n ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condici�ns previstos na LOPD. Poder� exercer os devanditos dereitos dirix�ndose � Tenda Vegana Herbas R�a dos Pitelos, 26 baixo 15702 Santiago de Compostela.

 • . Seguridade.
  O titular da web mant�n os niveis de seguridade de protecci�n de datos persoais conforme ao Real Decreto 994/1999, do 11 de xu�o, relativo �s medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conte�an datos de car�cter persoal, e estableceu t�dolos medios t�cnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteraci�n, acceso non autorizado e roubo dos datos que o usuario facilite a trav�s do sitio web, sen prexu�zo de informalo de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. O titular da web comprom�tese a cumprir co deber de segredo e confidencialidade respecto dos datos persoais contidos no ficheiro automatizado de acordo coa lexislaci�n aplicable, as� como a conferirlles un tratamento seguro nas cesi�ns de datos que, se � o caso, poidan producirse.

 • Informaci�n sobre cookies e t�cnicas de "spamming".
  O usuario consente o uso de cookies, que en ning�n caso permitir�n a s�a identificaci�n, coa exclusiva finalidade de facilitar a s�a navegaci�n polas diferentes p�xinas do presente sitio web e que en ning�n caso permitir�n a identificaci�n do usuario. En calquera caso, o usuario poder� denegar ou impedir a instalaci�n destas cookies modificando a configuraci�n do seu navegador. O titular da web non utiliza t�cnicas de "spamming" e unicamente tratar� os datos que o usuario transmita mediante os formularios electr�nicos habilitados neste sitio web ou mensaxes de correo electr�nico. En caso de d�bida ou controversia relativas � nosa pol�tica de privacidade e de protecci�n de datos persoais o usuario pode po�erse en contacto connosco dirix�ndose a Tenda Vegana Herbas R�a dos Pitelos, 26 baixo 15702 Santiago de Compostela. O tratamento dos datos de car�cter persoal, as� como o env�o de comunicaci�ns comerciais realizadas por medios electr�nicos, son conformes � Lei Org�nica 15/1999, do 13 de decembro, de Protecci�n de Datos de Car�cter Persoal (B.O.E. do 14 de decembro de 1999) e � Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade de Informaci�n e de Comercio Electr�nico (B.O.E. do 12 de xullo de 2002).

 • Modificaci�n da presente pol�tica de privacidade
O titular da web res�rvase o dereito a modificar a presente pol�tica para adaptala a futuras novidades lexislativas ou xurisprudenciais, as� como a pr�cticas da industria, informando previamente �s usuarios dos cambios que nela se produzan.
Condicions de uso

As condici�ns e os termos mostrados aqu�, constit�en o contrato entre Tenda Vegana Herbas e o cliente. Non se aplicar�n outras condici�ns ou termos.

Para levar a cabo unha orde de compra na tenda online de herbastendavegana.com:
Ao facer clic no bot�n "Engadir a cesta da compra" engadir� un produto � cesta da compra.
Ao facer clic no bot�n "Comprar agora" o cliente chegar� � p�xina de inicio de sesi�n. O cliente debe introducir as s�as credenciais (usuario e contrasinal) ou debe rexistrarse antes de continuar.
O procedemento de compra artic�lase en tres puntos:
1. Informaci�n de env�o, co fin de verificar e modificar os datos para o env�o.
2. Informaci�n de Pagamento, co fin de inserir o n�mero de identificaci�n fiscal. Tam�n para verificar e modificar os datos para a facturaci�n. Nesta secci�n, algunhas veces, vostede pode encontrar un campo de cup�n de desconto no que pode introducir un c�digo particular para obter unha reduci�n de prezos.
3. Confirmaci�n, nesta secci�n o cliente debe verificar os datos inseridos antes de confirmar o pedido e antes de procesar o pagamento a trav�s dunha tarxeta de cr�dito.


Subministraci�n dos produtos
A subministraci�n dos produtos por parte de herbastendavegana.com ao cliente real�zase segundo os seguintes termos e condici�ns.

Prezos

O prezo dos produtos, � o indicado na factura.
O IVE p�gase segundo o indicado na factura.
Os custos de env�o, se son aplicables, indicaranse na factura.
Modalidade de pagamento dos produtos: Tarxeta de cr�dito e PayPal
En herbastendavegana.com � posible levar a cabo o pagamento dos produtos que vostede adquire con tarxeta de cr�dito ou a trav�s de PayPal. O pagamento con tarxeta de cr�dito real�zase a trav�s dun sistema de transacci�ns seguras SSL. Os datos da tarxeta de cr�dito, de feito, ve�en transferidos, a trav�s dun c�digo encriptar de seguridade SSL (Secure Socket Layer), polo banco para a s�a autorizaci�n.

herbastendavegana.com non realiza a subministraci�n de produtos pedidos por vostede, ata que non se autorizou o pagamento cunha tarxeta de cr�dito por parte de vostede, para a compra de produtos. 

herbastendavegana.com informar� dunha posible incidencia na autorizaci�n.
Unha vez que o pagamento foi realizado, herbastendavegana.com enviar� unha mensaxe de correo electr�nico como confirmaci�n de pedido, seguido da factura.

Entrega de produtos
A p�xina env�os pode ser consultada.

Devoluci�n de produtos polo cliente
A devoluci�n de produtos, se se aplica, deber� ser a trav�s de herbastendavegana.com ao n�mero +34 981577484 dende as 10,30 �s 14,30 e de 17,00 �s 20,30, de luns a s�bado, co fin de adoptar acordos para a restituci�n. Os produtos s� poden ser devoltos, se a incidencia non foi orixinada por vostede, e � problema s� do produto.

A condici�n de que os produtos devoltos a herbastendavegana.com non fosen danados por vostede, herbastendavegana.com reembolsar� ao cliente o prezo pagado polos devanditos produtos.Responsabilidade
As presentes condici�ns e termos, representan na s�a totalidade as obrigas e responsabilidades de herbastendavegana..com en relaci�n coa subministraci�n de produtos.
herbastendavegana.com non aplicar� outras garant�as, condici�ns ou termos que non estean expresados no presente contrato. Eventuais garant�as, en relaci�n con outros termos ou condici�ns dos produtos que poidan ser relacionados co contrato ou contidos na lei, a pr�ctica ou doutro xeito (inclu�das, sen limitaci�ns, todas as condici�ns impl�citas en referencia � calidade, � adecuaci�n para o alcance, a atenci�n e a habilidade razoable) expresamente exclu�das. En particular, herbastendavegana.com non asumir� os relacionados coa seguridade por parte do cliente, de que os produtos se adec�an �s s�as necesidades.

herbastendavegana.com non ten responsabilidade, en relaci�n con este contrato, sobre a hip�tese de perdidas de ingresos, benef�cios, contratos, de datos ou de calquera outro dano directo ou indirecto de calquera natureza, derivados ou vinculados, contractual ou extracontractualmente, culpable ou fraudulentos independentemente, de calquera especie.
O l�mite m�ximo de responsabilidade da carga total de herbastendavegana..com en virtude do presente contrato, � contractual, � de feito il�cito (tam�n un motivo de culpa), este non poder� ser en ning�n caso superior � suma que lle corresponde ao cliente de herbastendavegana.com en relaci�n aos produtos.